Working as a freelancer in Spain

Persons displaced from Ukraine as a result of hostilities wishing to engage in entrepreneurial activity in Spain must: / Переміщені з України внаслідок військових дій особи, що бажають займатися підприємницькою діяльністю в Іспанії, для її ведення повинні:

 1. Obtain temporary protection status / Отримати статус тимчасового захисту
 2. Obtain a NIE (identification number issued in the temporary protection document) / Отримати NIE (ідентифікаційний номер, що видається в документі про тимчасовий захист)
 3. Register in the following instances: / Зареєструватися в наступних інстанціях:
  • TAX AGENCY / ПОДАТКОВА СЛУЖБА (Agencia Tributaria): It is necessary to register with the tax agency the activities that will be carried out and understand how the tax system works. The main taxes are as follows: / Необхідно зареєструвати у податковій службі ту діяльність, що буде здійснюватися, та розуміти як працює система оподаткування. Основними податками є такі:
   • VAT / ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (IVA) It is paid by the end consumer mainly at a rate of 21%. However, there are reduced rates on this tax of 10 and 4%. VAT is paid by the entrepreneur as a tax agent every quarter. / Сплачується кінцевим споживачем переважно по ставці в 21%. Однак, існують знижені ставки по цьому податку розміром 10 та 4%. Сплата ПДВ підприємцем як податковим агентом здійснюється кожного кварталу.
    It should be remembered that the total amount of VAT payable is reduced by the amount of VAT paid by the entrepreneur as a final consumer for goods or services (for example, the amount of VAT paid in the utility bill, raw materials, etc.). / Необхідно пам’ятати, що загальна сума ПДВ до сплати зменшується на суму ПДВ, що була сплачена підприємцем як кінцевим споживачем за товари або послуги (наприклад, сума ПДВ, сплачена у складі рахунку за комунальні послуги, сировину, тощо).
   • INDIVIDUAL INCOME TAX / ПОДАТОК НА ДОХІД ФІЗИЧНИХ ОСІБ (IRPF): This tax is calculated quarterly at 20% on the difference between the total amount of income and expenses incurred in the activities of the entrepreneur during this period. In the event that such a difference is negative, no tax is paid and is offset by future income. / Цей податок розраховується щоквартально в розмірі 20% на різницю між загальною сумою доходів та розходів, що мали місце у діяльності підприємця протягом цього періоду. У випадку, коли така різниця є негативною, виплата податку не здійснюється, і компенсується майбутніми доходами.
    Amounts paid are credited to the annual income tax return of individuals, which is submitted annually. But in each case, a qualified consultant will consider individual differences in the regime of entrepreneurs and provide the most appropriate recommendation for your situation. / Сплачені суми зараховуються до сплати по річній декларації на доходи фізичних осіб, котра подається щорічно. Ця схема є загальною. Але в кожному конкретному випадку кваліфікований консультант розгляне індивідуальні відмінності режиму підприємців та надасть найбільш відповідну вашій ситуації рекомендацію.
  • SOCIAL SECURITY AUTHORITIES / ОРГАНИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ (Seguridad Social): Persons registered as an entrepreneur in the tax service must also register with the social insurance service and pay the appropriate amounts, which function as insurance premiums covering the provision of medical services, disability benefits, pensions, etc. / Особи, що реєструються у якості підприємця в податковій службі, повинні також зареєструватися в службі соціального страхування та сплачувати відповідні суми, що функціонують як страхові внески, що покривають надання медичних послуг, виплати у разі непрацездатності, виплати пенсій та ін.
   The amount of insurance fees is currently being reviewed by the government. But in general, for people who have not previously been registered as private entrepreneurs, the contribution is 60 euros per month for the first year. / На даний момент розмір страхових внесків переглядається урядом. Але в загальному для осіб, що раніше не були зареєстровані у якості приватних підприємців, внесок складає 60 євро на місяць протягом першого року.
   At the same time, such persons are entitled to receive the majority of social benefits (this list does not include benefits in the event of termination of business activities). / При цьому такі особи мають право на отримання більшості соціальних виплат (в цей список не входить виплата у випадку припинення підприємницької діяльності).
  • STATE AID / ДЕРЖАВНА ДОПОМОГА (Ayudas Públicas) Autonomous communities offer different types of subsidies for individual entrepreneurs in certain activities. To do this, it is important to be registered with the Employment Service (Servicio Público de Empleo). / Автономні спільноти пропонують різні види субсидій для індивідуальних підприємців в тих, чи інших видах діяльності. Для цього важливо бути зареєстрованим у Службі зайнятості (Servicio Público de Empleo).
   The amount of such subsidies depends on the costs required to start a business, and can amount to several thousand euros, plus some assistance for the purchase of fixed assets. / Розмір таких субсидій залежить від того, які витрати були необхідні для того, щоб розпочати підприємницьку діяльність, та можуть сягати кількох тисяч євро, плюс певна допомога на придбання основних засобів.
  • OTHER REQUIREMENTS / ІНШІ ВИМОГИ Some activities may require additional permits / Деякі види діяльності можуть вимагати отримання додаткових дозволів
   For example, obtaining a license to operate in a specific premises and other administrative permits. / Наприклад, отримання ліцензії на здійснення діяльності в певному приміщенні (приміщенні певного призначення) та інших адміністративних дозволів.
   You may need professional advice from an accountant and a lawyer (gestor) to start and continue doing business. / Для відкриття та подальшого ведення підприємницької діяльності вам може знадобитися професійна консультація бухгалтера та юриста (gestor).

   You will also need to open a bank account. To date, a number of Spanish banks open accounts with a passport. / Вам також знадобиться відкрити рахунок у банку. На сьогоднішній день ряд іспанських банків відкривають рахунки за наявності паспорту.